Monday, April 29, 2013

Malgosia Two Outtakes


Malgosia Bela. Paris/Studio Stella  January 2013